Instalace nginx + mariadb + php5.6 na centos server ( LEMP )

Uživatelský avatar
RoliD
Administrátor
Příspěvky: 248
Registrován: pát 10. črc 2015 12:47:18

Instalace nginx + mariadb + php5.6 na centos server ( LEMP )

Příspěvek od RoliD »

Co je vlastně to LEMP? Zkratka LNMP je odvozená od LAMP (Linux/Apache/Mysql/PHP) a v současné době lze považovat za zkratku: Linux + Nginx + MariaDb + PHP .. jenže se to blbě čte. A aby se to četlo lépe, tak moudré hlavy vymyslely akronym: LEMP
(Linux operating system, s  ENginx web server   MariaDB/MySQL database a PHP.
Takže začneme! Co potřebujeme pro instalaci LEMPla:
+ čerstvě nainstalovaný Linux ( v mém případě CentOS7 v minimální konfiguraci)
+ připojení k internetu
 
1. příprava

na Centos provedeme aktualizaci:
yum update

Poznámka: pokud by něco nešlo, tak můžeme zkusit vypnout SElinux (příkaz: setenforce 0) a ověřit si že to je tímto. A samozřejmě to vyřešit a pak to zase zapnout pomocí: setenforce 1
2. instalace nginx
přidáme nginx yum repozitář a nainstalujeme nginx:

Kód: Vybrat vše

sudo rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

Kód: Vybrat vše

sudo yum install nginx
spustíme nginx a zajistíme aby se po startu serveru sám spouštěl:

Kód: Vybrat vše

sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service
nastavíme firewall:

Kód: Vybrat vše

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
firewall-cmd --reload
Pokud firewalld neběží tak ho spustíme:

Kód: Vybrat vše

sudo systemctl start firewalld
sudo systemctl enable firewalld
Nyní otestujeme, že web server běží zadáním ip adresy serveru do prohlížeče.

Pokud je vše ok, tak uvidíte nápis:

Welcome to nginx!
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.
Thank you for using nginx.

3. Nainstalujeme MariaDB server

Kód: Vybrat vše

sudo yum install mariadb-server mariadb
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
Nyní se spustí doinstalace a donastavení mariaDB serveru. Zvolíte si heslo pro roota a projdete si zbytek instalace. Stačí mačkat enter.

Kód: Vybrat vše

sudo mysql_secure_installation
 
4. Instalace PHP
A protože v základu centosu je stále starý a snad již s ukončeným vývojem php 5.4.x , tak si nainstalujeme aspoň PHP 5.6:

Kód: Vybrat vše

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum install php56w-fpm php56w-opcache php56w-mysql 
Pro PHP7 funguje:

Kód: Vybrat vše

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum install php70w php70w-opcache php70w-mysql
Doinstalujte doplňky co se můžou hodit (v případě PHP7 změňte text 56 na 70):

Kód: Vybrat vše

yum -y install php56w-gd php56w-ldap php56w-odbc php56w-pear php56w-xml php56w-xmlrpc php56w-mbstring ph56wp-snmp php56w-soap curl curl-devel mhash php56w-mcrypt lynx wget unzip

Ve vašem oblíbeném editoru (mc,vi,vim,nano) si zeditujte soubor /etc/php.ini:

Kód: Vybrat vše

sudo vi /etc/php.ini
Najděte hodnotu: cgi.fix_pathinf
o odkomentujte ji a zeditujte na:

Kód: Vybrat vše

cgi.fix_pathinfo = 0
soubor uložte a otevřete:

Kód: Vybrat vše

sudo vi /etc/php-fpm.d/www.conf
Najděte hodnotu "listen" a změňte ji na:

Kód: Vybrat vše

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
Uložte soubor.

Spusťe php-fpm a nastavete aby se spouštěl při startu:

Kód: Vybrat vše

sudo systemctl start php-fpm
sudo systemctl enable php-fpm

5. Nastavte Nginx aby používal php
Zeditujte soubor: /etc/php-fpm.d/www.conf takto:

Kód: Vybrat vše

listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0660

Dále editujte soubor: /etc/nginx/conf.d/default.conf
a uložte do něj tuto konfiguraci (text změňte dle své volby):

Kód: Vybrat vše

server {

    listen       80;
    server_name  jmeno_serveru_nebo_ip;

    root   /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
    error_page 404 /404.html;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
        root /usr/share/nginx/html;
    }

    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}

 
restartněte server.

Kód: Vybrat vše

systemctl restart nginx
 
Vytvořte si testovací php soubor (třeba info.php s <?php info();?> a otestujte, že je vše ok.
6. nastavení serveru pro běh více domén
A protože když už máme server, tak většinou chceme aby nám na něm běželo více domén, tak vytvoříme soubor: /etc/nginx/conf.d/virtual.conf
s obsahem:

Kód: Vybrat vše

server {
            listen   80;
            server_name  www.domena1.cz;
            rewrite ^/(.*) http://domena1.cz/$1 permanent;
           }

server {
            listen   80;
            server_name domena1.cz;
            access_log /var/www/vhosts/domena1_cz/log/access.log;
            error_log /var/www/vhosts/domena1_cz/log/error.log;
            location / {
                        root   /var/www/vhosts/domena1_cz/domena1.cz/;
                        index  index.html;
                        }
            }


server {
            listen   80;
            server_name  www.domena2.com;
            rewrite ^/(.*) http://domena2.com/$1 permanent;
           }
            
            
server {
            listen   80;
            server_name domena2.com;
            access_log /var/www/vhosts/domena2_com/log/access.log;
            error_log /var/www/vhosts/domena2_com/log/error.log;
            location / {
                        root   /var/www/vhosts/domena2_com/domena2.com/;
                        index  index.html;
                        }
            }            
Pohled na tuto konfiguraci mluví za vše a proto není potřeba více popisovat[/code]
[/code]

Odpovědět

Zpět na “Nginx”