background image

M V -  

Ř E D I T E L S T V Í  

H

A S I Č S K É H O   Z Á C H R A N N É H O   S B O R U  

Č R  

O

D B O R N Á   P Ř Í P R A V A   J E D N O T E K   P O Ž Á R N Í   O C H R A N Y

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1-1-05 

POŽÁRNÍ TAKTIKA 

K

  ONSPEKT 

 
 
 

Základy požární taktiky 

 
 
 
 
 

 

Produkty hoření 

 
 
 
 
 
 

Zpracoval : ing. Miroslav LUKEŠ 
                   HZS města Ostravy  

Doporučený počet hodin: 2 hod 

 

1


background image

Obsah 

Obsah ______________________________________________________ 2 

I. Produkty hoření ________________________________________________ 3 

1. Nebezpečí vyplývající ze zplodin hoření ___________________________________ 3 

1.1 Snížený obsah kyslíku v ovzduší ______________________________________ 3 
1.2 Zvýšená teplota prostředí ____________________________________________ 4 
1.3 Kouř ____________________________________________________________ 4 
1.4 Toxicita vznikajících plynů a par ______________________________________ 5 

2. Účinky vybraných sloučenin na lidský organismus___________________________ 5 

2.1 Oxid uhelnatý – CO ________________________________________________ 5 
2.2 Oxid uhličitý – CO

2

________________________________________________ 7 

2.3 Chlorovodík – HCl _________________________________________________ 7 
2.4 Nitrozní plyny – NO

x

_______________________________________________ 7 

2.5 Kyanovodík – HCN ________________________________________________ 8 
2.6 Fosgen – COCl

2

___________________________________________________ 8 

2.7 Ultrajedy _________________________________________________________ 9 

3. Nebezpečí vyplývající z hořlavosti zplodin      hoření_________________________ 9 

3.1 Žíhavé plameny (rollover) ___________________________________________ 9 
3.2 Náhlé vzplanutí v celém prostoru (flashover)____________________________ 11 
3.3 Explozivní hoření (backdraft)________________________________________ 12 

4. Tepelný spád zplodin hoření u požáru v uzavřeném prostoru __________________ 14 

Závěrečné shrnutí: ___________________________________________________ 15 

II. Závěr _______________________________________________________ 15 

Doporučená literatura _________________________________________________ 15 

 
 

 

2


background image

I. Produkty hoření 

Každý materiál prochází při hoření chemickými změnami. Znamená to, že 

žádná z částic, ze kterých je látka složena, není zničena. Dochází pouze 
k přeměně jedné látky v látku jinou. Tak například – když hoří kousek papíru, 
uvolňují se plyny a páry, které v sobě obsahuje a z papíru zbude jen malý 
zbytek ve formě lehkých zuhelnatělých vloček. Ovšem součet hmotností všech 
produktů by se vždy rovnal hmotnosti onoho kousku papíru na začátku. 

Při požáru vznikají tyto základní produkty: teplo, světlo, kouř, hořlavé 

nespálené plyny a nespálený tuhý zbytek (popel).  

Teplo je produktem hoření a intenzita jeho vývinu závisí na velikosti 

plamenů. Je často hlavní příčinou dalšího vznícení látek, popálení osob, 
dehydratace zasahujících hasičů a poranění dýchacích cest.  

Plamen jsou vlastně hořící plyny a páry. Při správné koncentraci kyslíku jsou 

plameny velmi horké a méně svítivé. Snížení svítivosti plamene je zapříčiněno 
větším uvolňováním uhlíku. Plamen se objevuje při každém typu hoření, 
s vyjímkou žhnutí. Podle barvy plamene lze v některých případech určit hořící 
látku. 

S kouřem se setkáme u všech požárů. Může obsahovat stovky různých 

chemických látek v závislosti na typu hořícího materiálu. Některé materiály 
vyvíjejí při svém hoření větší množství kouře, než jiné (např. hustý černý kouř 
při hoření minerálních olejů, nafty, gumy a plastů). 

 

1. Nebezpečí vyplývající ze zplodin hoření 

Při požáru číhají na zasahující hasiče a postižené občany tato čtyři nebezpečí, 

spojená víceméně s ovzduším v místě požáru: snížený obsah kyslíku, zvýšená 
teplota prostředí, kouř, toxicita vznikajících plynů a par. 

 

1.1 Snížený obsah kyslíku v ovzduší 

Během hoření dochází jednak ke spalování kyslíku, jednak k vytlačování 

vzduchu (bohatého na kyslík) zplodinami hoření.  

Musíme si uvědomit, že normální obsah kyslíku v ovzduší je 21 %, ale již při 

koncentraci pod 18 % pociťuje lidský organismus nedostatek kyslíku. Účinky 
sníženého procenta kyslíku v okolní atmosféře na lidský organismus jsou 
shrnuty v tabulce č. 1.1. 

 

3


background image

 

Tab. č. 1.1  

Množství O

2

 ve 

vzduchu (%) 

Příznaky 

21 

Žádné – normální podmínky. 

17 

Zhoršená koordinace svalové činnosti, zrychlené dýchání kvůli 
kompenzaci sníženého množství O

2.

12 

Bolesti hlavy, závratě, rychlá únava (malátnost). 

9 Bezvědomí. 

Smrt po několika minutách následkem udušení a selhání srdce. 

Poznámka: Jednotlivé symptomy se mohou u různých lidí objevovat při vyšších i nižších 
koncentracích kyslíku v ovzduší. Konkrétní hodnoty závisí na délce pobytu v takovém 
prostředí. Rovněž se nebere v úvahu přítomnost dalších zplodin hoření. 

 

Se sníženou koncentrací kyslíku se můžeme setkat nejen při požárech 

v uzavřených místnostech bytů a sklepů, ale i v podzemních prostorách 
nezasažených požárem nebo tam, kde se k uhašení požáru používal dusík, CO

2

 

popřípadě halon. 

První pomoc: postižené osoby vyvést na čerstvý vzduch a přivolat lékaře. 

Zasahující hasiči musí používat izolační dýchací přístroje popř. průběžně měřit 
koncentraci kyslíku v ovzduší. 

1.2 Zvýšená teplota prostředí 

Vdechnutí horkých zplodin hoření může poškodit dýchací cesty, přičemž je-

li horký vzduch navíc nasycen vodní parou, poškození dýchacích cest je ještě 
výraznější. Důsledkem vdechnutí vzduchu o teplotě kolem 50 °C může být 
vážné snížení krevního tlaku a selhání oběhového systému, edém plic 
(nahromadění vody v plicích a následný otok plic), který v nejhorším případě 
končí smrtí následkem udušení. 

Je třeba si uvědomit, že poškození organismu vdechnutím horkých plynů 

není okamžitě vratný jev ani po přenesení poškozeného na čerstvý, studený 
vzduch. 

První pomoc: postižené osoby vyvést na čerstvý vzduch a přivolat lékaře. 

Zasahující hasiči musí používat izolační dýchací přístroje a striktně dodržovat 
základní zásady taktiky zásahu. 

1.3 Kouř 

Kouř u požáru je směs částic uhlíku, dehtu, prachu a hořlavých plynů a par. 

Na těchto  částicích pak kondenzují některé plynné produkty hoření, zvláště 
aldehydy a organické kyseliny. Některé  částečky kouře při vdechování dráždí 
dýchací cesty, některé mohou mít i smrtelné účinky. To, jak hluboko se taková 
částečka dostane do nechráněných plic a jaké bude mít na lidský organismus 
účinky, závisí na velikosti dané částice. 

 

4


background image

Byly popsány i částice vyskytující se běžně v kouři, které podporují vznik 

rakoviny. Tyto účinky má na lidský organismus nejen vdechování takových 
částic, ale i jejich dlouhodobý styk s pokožkou člověka. 

V neposlední  řadě je třeba si uvědomit, že úměrně s 

množstvím 

uvolňovaného kouře se snižuje viditelnost v místě zásahu a je velmi ztížena i 
orientace v neznámém prostředí (sklepní kóje, kabelové kanály atd.). 

První pomoc: postižené osoby vyvést na čerstvý vzduch a přivolat lékaře. 

Zasahující hasiči musí používat izolační dýchací přístroje a vícevrstvé zásahové 
oděvy. 

1.4 Toxicita vznikajících plynů a par 

Každý zasahující hasič si musí uvědomit, že během hašení jakéhokoliv 

požáru je jeho organismus vystaven účinkům různých dráždivých až toxických 
látek. Přičemž společný účinek těchto látek je synergický, což znamená, že 
celková toxicita celého souboru látek je větší, než pouhé sečtení vlivů 
jednotlivých látek na lidský organismus. 

Toxické plyny mají několik škodlivých účinků. Některé z nich působí přímo 

na plíce a způsobují jejich otok (HCl, SO

2

, HCN apod.), jiné se spojují 

s červenými krvinkami a snižují schopnost krve přenášet kyslík (CO), 
výsledkem ovšem vždy může být udušení postiženého člověka. 

Mezi nejčastější toxické plyny, se kterými se potkáváme u požárů, patří 

zejména oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO

2

), nitrozní plyny (NO

x

), 

chlorovodík (HCl), kyanovodík (HCN) a fosgen (COCl

2

). 

2. Účinky vybraných sloučenin na lidský 
organismus 

2.1 Oxid uhelnatý – CO 

Oxid uhelnatý má na svědomí více úmrtí při požárech, než všechny ostatní 

zplodiny hoření dohromady. Tento bezbarvý plyn bez zápachu je lehčí než 
vzduch a vzniká při každém požáru. Při nedokonalém hoření, kdy z místa 
požáru stoupá hustý tmavý kouř, látky vyvíjejí velké množství CO. 

Hlavní nebezpečí CO spočívá v jeho schopnosti vázat se na červené krvinky 

(hemoglobin). Za normálních okolností se na hemoglobin váží molekuly 
vzdušného kyslíku, které jsou pak krví přenášeny do celého těla. Jestliže se 
ovšem v ovzduší nachází zvýšené procento CO (který se na hemoglobin váže 
200x snadněji než kyslík), dochází k tvorbě karboxyhemoglobinu (COHb). Tím 
je kyslíku znemožněno se vázat na červené krvinky (na nich už je CO) a 
dochází k bezvědomí postiženého následkem nedostatečného zásobování mozku 
kyslíkem. Jestliže není postižená osoba včas vynesena na čerstvý vzduch, může 
dojít po krátké době k jejímu úmrtí. 

 

5


background image

Je prokázáno, že při koncentraci CO ve vzduchu nad 0,05 % může již být 

nebezpečná, a jestliže tato koncentrace vystoupí nad 1 %, může dojít 
k bezvědomí nebo smrti postižených bez jakýchkoliv předchozích příznaků 
nevolnosti. Tyto příznaky se projevují při nižších koncentracích CO ve vzduchu 
(viz tab. 1.2).  

Tab. č. 1.2 

CO (ppm) 

CO ve vzduchu 

(obj %) 

P ř í z n a k y 

100 0,01 

Žádné 

příznaky – bez nebezpečí 

200 

0,02 

Mírné bolesti hlavy 

400 

0,04 

Silné bolesti hlavy po 1 až 2 hodinách 

800 

0,08 

Silné bolesti hlavy po 45 minutách; nevolnost, 
mdloby až bezvědomí po 2 hodinách 

1.000 0,10 

Nebezpečná koncentrace – bezvědomí po 1 
hodině 

1.600 

0,16 

Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 
minutách 

3.200 

0,32 

Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5 až 
10 minutách; bezvědomí po 30 minutách 

6.400 

0,64 

Silné bolesti hlavy a závratě po 1 až 2 minutách; 
bezvědomí po 10 až 15 minutách 

12.800 1,28 

Okamžité 

bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 až 3 

minutách 

Ppm – část z milionu 

 
 

V praxi se ovšem při určování kvality ovzduší nemůžeme v žádném případě 

spoléhat pouze na osobní příznaky působení CO na organismus, neboť každý 
člověk reaguje na zvýšené procento CO v vzduchu jiným způsobem v závislosti 
na momentální fyzické a psychické kondici, době působení CO na organismus, 
věku, vykonávané práci během působení CO. Velkým nebezpečím pro 
postižené je také již zmiňovaný synergický efekt působení různých zplodin 
hoření na jednom místě a v jeden okamžik. 

Při poskytování první pomoci postiženému je třeba si uvědomit, že CO 

působí na organismus člověka s 

jistou setrvačností. Tak například při 

koncentraci 1 % CO ve vzduchu se v krvi vytvoří 50% COHb po 2,5 až 7 
minutách. Při koncentraci 5 % CO ve vzduchu je to 30 až 90 vteřin. Protože 
nově vytvořený karboxyhemoglobin poté teprve putuje tělem, může organismus 
na přítomnost CO reagovat později, když už je postižený na čerstvém vzduchu a 
tedy zdánlivě mimo nebezpečí. Také postižení nervové soustavy postiženého se 
může projevit až po 3 týdnech. 

Postiženého vždy vyneseme na čerstvý vzduch a necháme ho inhalovat 

kyslík. Pokaždé musí následovat prohlídka u lékaře. 

 

6


background image

2.2 Oxid uhličitý – CO

2

CO

2

 je nehořlavý plyn bez barvy a zápachu, je těžší než vzduch. Ačkoliv se 

CO

2

 používá jako hasební látka (stabilní hasicí zařízení používá k hašení 

koncentraci nad 27% CO

2

 ve vzduchu), je i jedním z produktů hoření. Je 

konečným produktem hoření látek bohatých na uhlík, přičemž ho vzniká více 
při dokonalém hoření než při žhnutí. 

Vzduch normálně obsahuje kolem 0,03 % CO

2

. Při této koncentraci je CO

2

 

jako produkt látkové výměny odstraňován z plic člověka dýcháním. Při asi 5 % 
koncentraci CO

2

 ve vzduchu dochází ke zrychlenému dýchání doprovázenému 

bolestmi hlavy, závratěmi, pocením a rozrušením. Mezi 10  až 12 % CO

2

 ve 

vzduchu může dojít během několika minut ke smrti postiženého následkem 
ochrnutí dýchacího centra mozku. Nebezpečí CO

2

 spočívá i v tom, že na jeho 

zvýšenou koncentraci tělo reaguje zrychlením dýchání, čímž se ovšem do 
organismu dostává i větší množství ostatních produktů hoření. 

Postiženého vyneseme na čerstvý vzduch, necháme inhalovat kyslík a 

dopravíme ho k lékaři. 

2.3 Chlorovodík – HCl 

Chlorovodík je bezbarvý plyn se silně dráždivými účinky pro dýchací cesty a 

oči, je těžší než vzduch. HCl vyvolává otok horních cest dýchacích, který může 
přejít v zástavu dýchání a smrt udušením. 

Nebezpečná je i schopnost chlorovodíku rozpouštět se ve vodě za vzniku 

kyseliny chlorovodíkové (z 1 kg PVC se uvolní až 400 l HCl). Při hašení vodou 
či vodní mlhou tak může vzniknout překvapivě silná  kyselina chlorovodíková 
se silnými korozívními účinky na veškerý používaný materiál a samozřejmě i na 
organismus zasahujících hasičů. 

S chlorovodíkem se můžeme u požáru potkat poměrně  často, neboť je 

produktem hoření všech látek, které ve své molekule obsahují chlór – například 
PVC (obaly, podlahové krytiny, koženky, izolace kabelů, hračky atd.). Plynný 
chlorovodík vzniká i tepelným rozkladem izolací elektrických kabelů v požárem 
rozžhavených betonových stěnách. Velmi nebezpečné jsou však i dokončovací 
práce po požárech ve skladech, drogeriích, obchodech i v domácnostech. I po 
likvidaci samotného požáru je totiž ve vzduchu velké množství plynného HCl, 
který napadá organismus hasičů, jež si v této fázi likvidace už nechrání 
organismus dýchacím přístrojem. 

Postiženého vyneseme na čerstvý vzduch, zajistíme pro něj okamžitou 

lékařskou pomoc a inhalaci kyslíku nebo roztoku hydrogenuhličitanu sodného. 

2.4 Nitrozní plyny – NO

x

Mezi nejnebezpečnější nitrozní plyny patří oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý 

(NO

2

), přičemž oxid dusnatý se při styku s kyslíkem a vzdušnou vlhkostí mění 

 

7


background image

na oxid dusičitý. NO

2

 je žluto- až červenohnědý plyn s dráždivými účinky pro 

dýchací cesty, je těžší než vzduch. 

Oxid dusičitý vzniká v senážních věžích při skladování zemědělských 

produktů, při hoření umělých hnojiv a např. i při požárech v kancelářích 
(pravítka, filmy…). 

Organismus reaguje na přítomnost NO

2

 dráždivým kašlem, edémem plic 

s následnou smrtí udušením. Nebezpečná je doba latence, bezprostředně po 
nadýchání se projeví pouze mírné příznaky a teprve po několika hodinách se 
projeví vlastní otrava. 

Všechny oxidy dusíku se rozpouštějí ve vodě za vzniku dusičnatých kyselin. 

Tyto kyseliny reagují v lidském těle s alkalickými sloučeninami a vznikají 
nitráty a nitridy. Ty potom napadají krevní částice, což vede ke kolapsu 
organismu a celkovému komatu. Příznakem je rozšíření cév, kolísání krevního 
tlaku, bolest hlavy a mdloby. 

Postiženého vyneseme na čerstvý vzduch a provádíme inhalaci kyslíku. 

2.5 Kyanovodík – HCN 

Kyanovodík je bezbarvý plyn s hořkomandlovým zápachem a chutí, je lehčí 

než vzduch. Na lidský organismus působí na úrovni buněk a tkání, neboť 
blokuje výměnu kyslíku a oxidu uhličitého při jejich „dýchání“. 

HCN se vstřebává plícemi i kůží, přičemž toto vstřebávání je tím rychlejší, 

čím je kůže teplejší a vlhčí. Organismus reaguje na přítomnost HCN zvýšením 
srdeční frekvence až na 100 tepů za minutu. Koncentrace 135 ppm vyvolává 
smrt postiženého do 30 minut, při koncentraci 270 ppm nastává smrt okamžitě. 

Kyanovodík vzniká při hoření polyamidu (silon, nylon…), polyuretanu 

(molitan), močovinoformaldehydové pryskyřice (umakart, lepidla, laky…), 
ABS (palubní desky automobilů), PAN, vlny, peří, přírodního hedvábí atd. 

Obecně se s vysokými koncentracemi HCN můžeme setkat při požárech 

obchodů s oděvy a kobercemi, při požárech interiérů automobilů a letadel i při 
každém bytovém požáru.  

Postiženého vždy vyneseme na čerstvý vzduch a zahájíme umělé dýchání, 

popřípadě provádíme inhalaci kyslíku. 

2.6 Fosgen – COCl

2

Fosgen je bezbarvý plyn bez chuti, ale s nepříjemným zápachem po shnilém 

seně. Vzniká např. při hoření chladicích kapalin obsahujících freon. 

Má silné dráždivé účinky, přičemž jeho jedovatost se naplno projeví až 

několik hodin po expozici. Jeho zápach je znatelný při koncentraci 6 ppm, 

 

8


background image

přičemž ještě předtím dráždí oční sliznice a nutí ke kašli. Smrtelná koncentrace 
je 25 ppm. 

Fosgen snadno reaguje s vodou, přičemž vzniká i kyselina chlorovodíková. 

Protože plíce jsou vždy vlhké, vytváří se i v plicních sklípcích silně žíravá 
kyselina chlorovodíková. 

2.7 Ultrajedy 

Ultrajedy jsou chemické sloučeniny, které již v mikrogramových množstvích 

mohou v organismu vyvolat vážné změny vedoucí k neléčitelným nemocem a 
v miligramových množstvích usmrcují. Během hoření zejména sloučenin 
s obsahem chlóru vznikají v malém, přesto však nebezpečném, množství 
ultrajedy jako PCDBF (polychlordibenzfuran) a TCDBO 
(polychlordibenzparadiooxin). Tyto sloučeniny se váží na saze a s nimi mohou 
vniknout do organismu zasahujících hasičů. 

Nebezpečné mohou být zejména požáry skladů PVC, kdy emitované 

množství ultrajedů se může pohybovat od 100 mg do 1 g. Ovšem i při bytovém 
požáru mohou vznikat významná množství ultrajedů. 

Zasahující hasiči musí používat izolační dýchací přístroje a vícevrstvé 

zásahové oděvy nejen během samotného hašení požáru, ale i během 
likvidačních prací až do té doby, dokud si nejsme jisti, že v ovzduší na požářišti 
již nejsou žádné saze a zvířený prach. 

3. Nebezpečí vyplývající z hořlavosti zplodin      
hoření 

Kromě nebezpečí vyplývající z toxicity zplodin hoření musíme počítat i se 

schopností těchto zplodin se vznítit či dokonce explodovat. Toto nebezpečí 
hrozí hlavně  při požárech v uzavřených prostorách (byty, sklady, obchody, 
sklepy atd.). Mezi hlavní nebezpečí v různých  částech rozvoje požáru patří 
rollover (žíhavé plameny), flashover (náhlé vzplanutí plynů v celém prostoru) a 
hlavně backdraft (explozivní hoření). Jedná se o jevy popsané hlavně 
v angloamerické  literatuře, odtud jejich těžko přeložitelné názvy. Všechny tři 
jevy se od sebe liší silou svého účinku a fází požáru, ve které mohou vzniknout. 
V následujícím textu si je jednotlivě popíšeme včetně možnosti prevence před 
jejich vznikem či působením 

3.1 Žíhavé plameny (rollover) 

V počáteční fázi požáru je obyčejně k dispozici dostatečné množství kyslíku 

ve vzduchu. Při hoření dochází k vývinu zejména vodní páry a oxidu uhličitého, 
v menším množství vznikají oxid uhelnatý a oxid siřičitý. V místnosti zasažené 
požárem mírně vzrůstá teplota (asi 40 

o

C), teplota plamene je cca 500 

o

C.  

 

9


background image

Rollover, někdy se nazývá flameover, vzniká tehdy, shromáždí-li se větší 

množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti. 
Tyto velmi zahřáté hořlavé plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící 
místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace 
hořlavých plynů dosáhne mezí hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému 
rozšíření požáru.  

Plameny se šíří velkou rychlostí v úrovni stropu na velké vzdálenosti (viz 

obr. 1.1 až 1.3) do té doby, dokud nevyhoří všechny vzniklé hořlavé plyny. 
Proto se zasahující hasiči musí pohybovat v ohrožených prostorách při zemi a 
s nejvyšší opatrností. Při hasebních pracích je  důležité se soustředit na uhašení 
ohniska požáru, neboť rollover vzniká pouze při intenzivním vývinu hořlavých 
plynů a par. 

Obr. 1.1  Vznik hoření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

10


background image

Obr. 1.2  Příprava na rollover 

 

Obr. 1.3  Rollover 

 

 

3.2 Náhlé vzplanutí v celém prostoru (flashover) 

V další fázi požáru dochází ke vznícení dalšího a dalšího materiálu 

v místnosti. Protože je stále k dispozici dostatečné množství kyslíku, vznikají 
vysoké plameny, které přemění laminární proudění spalin (obsahujících horké 
hořlavé plyny a páry) v turbulentní. Dochází tak k celkovému zahřívání 
hořlavých materiálů v místnosti, intenzivnějšímu vývinu hořlavých par a 
stlačování studeného vzduchu do nižších úrovní. V místnosti vzrůstá teplota 
vzduchu na asi 700 

o

C. Jestliže požár takto probíhá v uzavřeném prostoru, 

dochází brzo vlivem intenzivního hoření k úbytku kyslíku. 

Flashover se nazývá situace, kdy dojde k náhlému vzplanutí všech hořlavých 

materiálů v celém prostoru hořící místnosti najednou. Hlavní příčinou tohoto 
jevu je současné zahřátí všech hořlavých hmot v místnosti zplodinami hoření na 

 

11


background image

takovou teplotu, při níž uvolňují ze svého objemu hořlavé plyny a páry. 
V momentě, kdy se koncentrace těchto plynů a par dostane nad spodní mez 
výbušnosti (teplota v místnosti je v tu dobu více než 800 

o

C), dojde k jejich 

okamžitému vznícení (obr. 2). 

Obr. 2  Flashover 

 

Hlavní nebezpečí flashoveru je v tom, že úplně ruší zásadu „při zemi je 

menší teplo“ a zasahující hasiči se mohou během zlomku sekundy ocitnout 
doslova v moři plamenů. 

Prevencí před flashoverem je dostatečné chlazení hořící místnosti a všech 

předmětů v ní roztříštěným proudem vody. Důležité je neustále přemisťovat 
směr proudu od stropu na hořící předměty a zpět. 

3.3 Explozivní hoření (backdraft) 

Po fázi volného rozvoje může při požáru v uzavřené místnosti dojít 

k takovému poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu, že není možné další 
plamenné hoření. Hořící místnost je zcela zaplněna hustým kouřem. Teplota 
v místnosti  může dosahovat až 500 

o

C, tlak vzduchu rychle roste. Vlivem 

intenzivního sálavého tepla dochází k uvolňování výbušných plynů (např. 
metanu) z předmětů v zasažené místnosti (obr. 3.1). Tyto plyny zvyšují spolu 
s horkými zplodinami hoření riziko vzniku backdraftu. Ten vzniká tehdy, 
vnikne-li do místnosti čerstvý vzduch s normální koncentrací kyslíku. Vniklý 
vzduch naředí směs horkých plynů pod jejich horní mez výbušnosti. Nic pak 
nebrání výbuchu směsi hořlavých plynů a par v zasažené místnosti. 

Obr. 3.1  Žhnutí hořlavých materiálů 

 

12


background image

Je třeba si uvědomit, že backdraft může vzniknout všude tam, kde požár 

probíhá v místnosti bez možnosti dalšího přísunu vzduchu během požáru 
(sklepy, byty s uzavřenými okny atd.). Při jakémkoliv porušení těsnosti takové 
místnosti (obr. 3.2) může dojít k výbuchu (obr. 3.3). Varovnými signály 
upozorňujícími na nebezpečí backdraftu jsou: malé nebo žádné plameny, 
žlutošedý až černý kouř, malými netěsnostmi unikají obláčky kouře (jako zpod 
pokličky hrnce), extrémní sálavé teplo, drnčení okenních tabulí, pískání 
vzduchu proudícího malými netěsnostmi (např. okenními nebo dveřními 
spárami) do hořící místnosti, výrazný proud vzduchu proudícího do místnosti po 
otevření oken nebo dveří. 

Částečnou ochranou nebo zmenšením síly backdraftu je vytvoření větracích 

otvorů na nejvyšším místě nebezpečné budovy. Nebezpečné zahřáté plyny tak 
uniknou do okolního prostředí a sníží nebezpečí exploze v místnosti. 

 

Obr. 3.2  Narušení těsnosti místnosti 

 

 

13


background image

 
 

Obr. 3.3  Explozivní vznícení 

4. Tepelný spád zplodin hoření u požáru 
v uzavřeném prostoru 

Mezi zplodiny hoření patří samozřejmě i teplo vznikající při požáru. Teplé 

zplodiny hoření mají snahu vytvářet jakési horizontální roviny se stejnou 
teplotou, přičemž nejteplejší je většinou vrstva pod stropem. Tento jev se 
nazývá tepelná rovnováha. Protože i kouř je směs zahřátých spalin, rozkládá se 
v místnosti do stejných vrstev. Jestliže tedy například vytvoříte ve stropu otvor, 
kouř unikne z místnosti nebo budovy směrem vzhůru do okolního prostředí. 

Pro vlastní zásah je velmi důležité vědět, jak dlouho probíhal volný rozvoj 

požáru před příjezdem jednotky a jak je hořící místnost vysoká. Čím delší byla 
totiž tato doba, tím nižší prostor s přiměřenou teplotou budou mít zasahující 
hasiči k dispozici (obr. 4.1). 

Obr. 4.1 Tepelná rovnováha při požáru v uzavřené místnosti 

 

14


background image

Při hašení požáru v místnosti bez přirozeného větrání (např. otevřené okno) 

je třeba si uvědomit, že nasazením vodních proudů dochází k porušení tepelné 
rovnováhy a vzniklá vodní pára uvede horké zplodiny hoření do víru (obr. 4.2). 
Výsledkem jsou v lepším případě popáleniny hasičů na místech nechráněných 
před účinky tepla. Ochranou před opařením zasahujících hasičů je nasazení 
přetlakové ventilace od začátku hasebních prací. 

Obr. 4.2  Narušení teplotní rovnováhy při hašení 

Závěrečné shrnutí: 

Z uvedených údajů vyplývá, že zplodiny hoření jsou: 

a)  toxické  Æ zasahující hasiči musí používat izolační dýchací přístroje po 

celou dobu likvidace požáru, 

b)  hořlavé Æ velitel zasahující jednotky i hasiči si musí být vědomi nebezpečí 

vzniku popsaných jevů při určitých typech požárů a musí tomu přizpůsobit 
taktiku svého zásahu, 

c)  horké  Æ zasahující hasiči se musí pohybovat při zemi, zásah musí být 

podpořen aktivní odvětrání zasažených objektů. 

II. Závěr 

Doporučená literatura 

 
1. Kolektiv: Essentials of Firefighting, 3

rd

 edition, IFSTA, Oklahoma 1993 

2. Grimwood, P. T.: Fog Attack, FMJ International Publications Ltd., London 1992 
3. Orlíková, K.: Chemie hořlavin a hasebních látek, VŠB, Ostrava 1991 
4. Brumovská, I.: Speciální chemie pro požární ochranu – učební texty, MV ČR, Praha 1992 
5. Kolektiv: Příručka první pomoci – učební texty pro odbornou přípravu jednotek požární 6. 
ochrany, Příroda a.s., Praha 1996  

 

15


background image

 

 

16