Veřejné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky používání služeb NejeN.cz platné od 10.06.2016

I. Úvodní ustanovení a definice pojmů

Poskytovatelem se rozumí Martin Vorel, Za Bažantnicí 50, Děčín, IČ 72595311, dále jen poskytovatel.

Zákazníkem je libovolná fyzická nebo právnická osoba, způsobilá k právním úkonům, která si objedná alespoň jednu ze služeb nabízených poskytovatelem na doménách nejen.cz nebo aktualnizpravy.cz a nebo srovnaniceny.cz. Dále jen zákazník.

Server poskytovatele - počítač ve správě poskytovatele, trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků jsou provozovány webové aplikace a související služby, zejména služby elektronické pošty
Server třetí strany - počítač ve správě třetí stranou (jinou firmou) trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků jsou provozovány webové aplikace a související služby, zejména služby elektronické pošty


Technické prostředky poskytovatele – servery poskytovatele a související technická zařízení

Doménové jméno - doménové jméno je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu (dále jen doména).

Redakční systém - je software sloužící k provozu webových prezentací, je založený na Open Source systému WordPress a umístěný na jeho serverech, zejména pak software zajišťující administrační rozhraní pro správu webových stránek zákazníka a software zajišťující zobrazování webových stránek zákazníka.

Internetový obchod je obchod založený na Open Source systému Prestashop (http://www.prestashop.com) a provozovaný na technických prostředcích poskytovatele a to včetně jakýchkoliv úprav nebo rozšíření přidaných poskytovatelem. Dále jen Prestashop.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, specifikují způsob poskytování služeb souvisejících s provozem libovolných internetových aplikací Zákazníka a provozovaných na technických prostředcích Poskytovatele. Zejména se těmito VOP řídí provoz webových aplikací založených na redakčním systému nejen.cz a/nebo elektronickém obchodu Prestashop.

Tyto VOP jsou nadřazené jakýmkoliv jiným právním vztahům mezi zákazníkem a poskytovatelem, s výjimkou písemných smluvních vztahů mezi oběma stranami, ve kterých je výslovně uvedeno, že se těmito obchodními podmínkami neřídí.

V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se poskytování služeb platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb v platném znění.

II. Souhlas s těmito VOP

Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito VOP objednávkou některé ze služeb poskytovatele. Za závaznou objednávku služby se považuje odeslání řádně vyplněné objednávky prostřednictvím on-line rozhraní umístěného na doménách nejen.cz a/nebo aktualnizpravy.cz a nebo zaplacení faktury za služby objednané osobně, emailem či telefonicky. Za objednávku služby se rovněž považuje prodloužení již existující služby formou řádné úhrady služby zákazníkem. Za objednávku služby řídící se těmito VOP se považuje i objednávka zkušebního provozu některé služby.

Objednáním služby se zákazník zavazuje, že se bude těmito VOP řídit po celou dobu užívání dané služby a případného testovacího provozu. Zákazník souhlasí s právem poskytovatele tyto VOP kdykoliv změnit. Závazná smlouva o poskytování příslušných služeb je mezi poskytovatelem a zákazníkem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky zákazníka ze strany poskytovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na budoucí změnu těchto VOP, přitom se zavazuje informovat Zákazníka o takových změnách prostřednictvím svých webových stránek případně emailovou korespondencí. Za informování zákazníka o změně VOP je považováno oznámení o změně VOP zveřejněné na doménách nejen.cz a aktualnizpravy.cz a/nebo zaslání této informace na emailovou adresu, kterou zákazník udal při objednávce služby, nebo která pro něj byla v rámci služby zřízena. Nová verze VOP vstupuje automaticky v platnost sedm (7) dní od zveřejnění oznámení o změně VOP. Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou VOP, oznámí poskytovateli písemně nebo emailem své rozhodnutí o ukončení čerpání služby do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy změna VOP vstoupila v platnost. Výpočet částky, která má být v takovém případě vrácena zákazníkovi, se provádí postupem popsaným v bodu VII.3 těchto VOP. V případě, že Poskytovateli nebude do třiceti (30) dnů od oznámení změn doručeno oznámení o ukončení čerpání služby z důvodu nesouhlasu s novými VOP, považuje Poskytovatel tuto skutečnost za souhlas se změnami.

III. Rozsah poskytovaných služeb


Rozsah plnění poskytovaných služeb se řídí zvolenou službou a cenovým tarifem tak, jak je aktuálně uvedeno na webových stránkách poskytovatele nejen.cz a aktualnizpravy.cz.

Rozsah poskytovaných služeb zejména zahrnuje:

- správu domény – pokud je to zákazníkem umožněno, poskytovatel zajišťuje správu domény zákazníka, zejména zakoupení domény a nastavení jmenných serverů. Doména je poskytovatelem zakoupena na jméno zákazníka tak, aby vlastníkem domény uvedeným v registru doménových jmen byl zákazník

- provoz webových stránek zákazníka na technických prostředcích poskytovatele, obvykle na doméně druhého řádu vlastněné zákazníkem

- zpostředkování služeb poštovních serverů v rozsahu odpovídajícímu objednané službě na serverech třetí strany.

V případě, že byla zákazníkem objednána služba redakčního systému pro vlastní web (www stránky), rozsah poskytovaných služeb dále zahrnuje:

poskytnutí administračních a dalších funkcí redakčního systému nejen.cz pro tvorbu, údržbu a provoz webových stránek zákazníka v rozsahu odpovídajícímu objednané službě a popsanému na webových stránkách poskytovatele

poskytnutí předpřipravené vzhledové šablony pro účely provozu webových stránek zákazníka, případně zhotovení originální vzhledové šablony

naplnění vzorových stran prezentace zákazníka dodaným obsahem (texty, obrázky) v rozsahu odpovídajícímu objednané službě

poskytování zákaznické podpory v rozsahu odpovídajícímu objednané službě

V případě, že byla zákazníkem objednána služba internetový obchod, rozsah poskytovaných služeb zahrnuje

instalaci Prestashop v české jazykové verzi a v typickém výchozím nastavení vhodném pro okamžitý provoz

konfiguraci elektronického obchodu na přání zákazníka v rozsahu odpovídajícímu objednané službě

IV. Doba trvání poskytovaných služeb a platební podmínky

Není-li u dané služby (tarifu) výslovně uvedena možnost objednávky na kratší dobu nebo není-li mezi smluvními stranami dodatečně a výslovně dohodnuta kratší doba poskytování služby (tarifu) včetně její ceny, jsou služby poskytovány vždy na období jednoho roku.

Zkušební provoz aplikace. U služby internetový obchod - umožňuje poskytovatel až 30 denní zkušební provoz. Pokud není v dané lhůtě zákazníkem objednán a řádně uhrazen provoz placené služby, je zkušební provoz ukončen. Zkušební provoz aplikace je poskytován zdarma.

Objednávka služby zákazníkem. Objednávku služby je nutné provést pomocí webového rozhraní na webových stránkách poskytovatele nejen.cz nebo aktualnizpravy.cz. Za takovou objednávku se považuje i objednávka zkušebního provozu služby Prestashop.

Při objednávce placené služby (tedy nikoliv zkušebního provozu) je pro zákazníka vystavena zálohová faktura na hodnotu nebo na část hodnoty objednané služby. Poskytovatel zahájí práce na zprovoznění služby nejdříve po provedení úhrady a připsání zálohy na účet poskytovatele. Za den zahájení poskytování služby je považován okamžik, kdy jsou zákazníkovi zaslány přístupy do administračního rozhraní, tedy datum, kdy byla poskytovatelem odeslána emailová zpráva s přístupy. V případě objednávky služby, které předcházel testovací provoz služby Prestashop, je za počátek služby považováno datum úhrady vystavené faktury, nejpozději však třicátý den od začátku testovacího provozu.

Doplatek je účtován bezprostředně po zprovoznění služeb v dohodnutém rozsahu a předání přístupu do uživatelské administrace.

Prodloužení služby. U služeb objednaných na dobu jednoho roku (viz. bod IV/1 těchto VOP), je čtyři týdny před vypršením služby zákazníkovi vystavena zálohová faktura, případně po dohodě i řádná faktura, na celou účtovanou částku. Úhradou této faktury ze strany zákazníka dojde mezi zákazníkem a poskytovatelem k prodložení příslušné smlouvy o poskytování služby a to vždy o jeden rok. Nebude-li před vypršením služby připsána na účet poskytovatele příslušná fakturovaná částka, je poskytovatel oprávněn po vypršení služby poskytování služby kdykoliv přerušit nebo zcela ukončit. U služeb objednaných na kratší dobu (viz. bod IV/1 těchto VOP) se postupuje podobně, s tím že zálohová, případně po dohodě i řádná, faktura je vystavena zákazníkovi dva týdny před vypršením služby a po její úhradě je služba prodloužena vždy o stejnou dobu, jak bylo původně mezi smluvními stranami dohodnuto.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody (přímé ani nepřímé) způsobené přerušením poskytovaných služeb z důvodů pozdní či neúplné úhrady za poskytované služby ze strany zákazníka.

V. Ochrana osobních údajů a obchodního tajemství

Zákazník tímto bere na vědomí, že poskytovatel za účelem zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se zákazníkem a správci doménových jmen, a za účelem nabízení obchodu a služeb shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníka, které zákazník uvede při objednávce služby nebo později a jakými je zejména jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje apod. (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány elektronickými prostředky automatizovaným způsobem nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem a to po dobu poskytování služby zákazníkovi. Po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem jsou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k uplatnění případných práv a povinností ze smluvního vztahu.

Osobní údaje mohou být bez souhlasu zákazníka zpřístupněny osobám podílejících se na provozování služeb. Jiným osobám mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze v případě, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo za účelem nabízení obchodu nebo služeb.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a zákazník tímto uděluje poskytovateli svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zákazník nacházející se mimo území České republiky tímto souhlasí s předáním a zpracováním svých osobních údajů v České republice.

Poskytovatel je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

Zákazník je oprávněn požadovat po poskytovateli přístup (informace) k jeho osobním údajům a jejich opravu. Poskytovatel má právo požadovat za poskytnutí přístupu (informace) přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí přístupu (informace). Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, odstraní poskytovatel neprodleně závadný stav.

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se službami poskytovatele na elektronickou nebo jinou kontaktní adresu zákazníka.

Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se provozu serveru a služeb poskytovaných poskytovatelem. Poškozená strana má nárok na náhradu škody, která jí porušením povinnosti mlčenlivosti druhou stranou vznikla. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace třetím osobám s výjimkou případů uvedených v bodech V.2 těchto VOP.

Zákazník souhlasí s tím že poskytovatel může za účelem propagace služby nejen.cz případně Prestahost na svých webových stránkách a nebo v emailové korespondenci uvádět odkazy a náhledy na webovou prezentaci zákazníka a krátké texty související s prezentací zákazníka

VI. Dostupnost služeb a související závazky poskytovatele


V případě, že za daný kalendářní měsíc dostupnost webových stránek zákazníka byla nižší než 99 %, má zákazník nárok na slevu ve výši jedné poloviny částky, kterou za danou službu v daném měsíci zaplatil. Při výpočtu se bere v úvahu pouze částka, která byla zákazníkem uhrazena za provoz služby, nezapočítávají se tedy prostředky vynaložené zákazníkem na případné grafické práce a další úkony, tak jak je upřesněno v bodu VII.3 těchto VOP.

V případě nižší dostupnosti než 90% má zákazník nárok na slevu ve výši celé částky, kterou za danou službu v daném měsíci zaplatil. Počítá se tedy poměrná část z celkem zaplacené částky k počtu měsíců. Při výpočtu se opět bere v úvahu pouze částka, která byla zákazníkem uhrazena za provoz služby, nezapočítávají se tedy prostředky vynaložení zákazníkem na případné grafické práce a další úkony, tak jak je upřesněno v bodu VII.3 těchot VOP.

Odpovědnost poskytovatele podle bodů VI.1 a VI.2 neplatí v případech, že k výpadku došlo zásahem vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.), případně z důvodů zásahu třetích osob. Za takový zásah třetích osob jsou považovány zejména (ale nejenom) dlouhodobé výpadky dodávek elektřiny, výpadky telekomunikačního spojení atd. Odpovědnost poskytovatele neplatí rovněž v případě že k výpadku dojde zaviněním zákazníka, například pokud zákazník neposkytne souhlas s pravidly správce doménových jmen, ačkoliv mu žádost o souhlas byla včas odeslána na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci domény.

Do doby výpadků se nezapočítávají předem ohlášené odstávky serverů poskytovatele v rozsahu maximálně dvou hodin měsíčně.

Celková výše finanční odpovědnosti poskytovatele za případné škody, přímé i nepřímé, způsobené nebo související se ztrátou dat či nedostupností nebo vadnou funkcí www stránek, nefunkčností či nedostupností pošty, případně nedostupností nebo vadnou funkcí dalších poskytovaných služeb, je omezena částkou zaplacenou zákazníkem poskytovateli za konkrétní službu v daném fakturačním období. Výše finanční odpovědnosti poskytovatele se nezvyšuje ani v případě, že v souvislosti s poskytovanými službami vzniknou zákazníkovi jakékoliv povinnosti vůči třetím stranám, včetně např. povinnosti zaplatit odškodné, smluvní pokutu, odstupné od smlouvy, náklady na soudní spor, honorář advokáta apod. Výše finanční odpovědnosti poskytovatele se nezvyšuje ani v případě, že v souvislosti s poskytovanými službami vznikne zákazníkovi prokazatelná ztráta zisku nebo prokazatelné výdaje související s náhradou ztracených dat. Při zkušebním provozu aplikace nenese poskytovatel vůči zákazníkovi žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody.

Služba nejen.cz je přímo určena pro provoz firemních webových prezentací a poskytovatel službu poskytuje v dobré víře, že je schopna splnit naprostou většinu obvyklých požadavků na provoz firemní webové prezentace. Poskytovatel však žádným způsobem nezaručuje, že služba splní všechny specifické požadavky zákazníka. Je věcí zákazníka, aby se předem informoval o vhodnosti použití služby vzhledem k případným speciálním požadavkům. Pokud má zákazník jakékoliv pochybnosti o vhodnosti služby nejen.cz k danému účelu, může poskytovatele požádat o zkušební plnohodnotný provoz služby. Dodatečné zjištění zákazníka, že služba nevyhovuje některému ze jeho požadavků, není důvodem k vrácení zaplacené částky.

VII. Přerušení poskytovaných služeb

Poskytovatel je oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady přerušit poskytování služeb, pokud zákazník nezaplatí zálohovou fakturu či řádnou fakturu do vyznačeného datumu splatnosti na této zálohové faktuře.

Poskytovatel je oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady přerušit poskytování služeb, pokud zákazník umístí na své webové stránky provozované na technických prostředcích poskytovatele obsah

který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je příslušná země vázána

který porušuje autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva, případně slouží k nelegálnímu získávání nebo šíření software, případně k nelegálnímu získáván neb šíření hudby, filmů a jiných podobných souborů

který lze označit jako spam nebo slouží k rozesílání spamu či k šíření počítačových virů nebo jiných potenciálně nebezpečných programů

kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob

který lze označit jako pornografii

a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií

Poskytovatel je oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady vypovědět poskytování služeb, pokud zákazník na své webové stránky provozované na technických prostředcích poskytovatele umístí obsah, který by mohl poškodit nebo přetížit servery, internetové linky a jiné technické prostředky poskytovatele, případně způsobit libovolným způsobem jejich nedostupnost. Poskytovatel je rovněž oprávněn vypovědět poskytování služeb i z jiného důvodu nebo bez udání důvodu, služby pak mohou být přerušeny nejdříve dva týdny od okamžiku, kdy byla zákazníkovi výpověď oznámena. V tomto případě poskytovatel vrátí zákazníkovi poměrnou část z částky, kterou zákazník za danou službu v daném fakturačním období zaplatil.

Postup výpočtu poměrné částky, která má být zákazníkovi vrácena je následující: Jako základ je vzata celková částka, kterou zákazník poskytovateli za dané období uhradil za provoz aplikace. Do částky uhrazené za provoz aplikace se přitom v žádném případě nezapočítávají úhrady za jakékoliv vícepráce objednané a uhrazené zákazníkem poskytovateli, tj. zejména grafické nebo kodérské práce, optimalizace stránek pro vyhledávače, plnění stránek obsahem apod. Z částky uhrazené za provoz aplikace je odečtena částka vynaložená poskytovatelem na zakoupení domény /domén) pro zákazníka, minimálně však 300 Kč. Zbývající suma je vydělena počtem měsíců, na které byla služba objednána, poměrná část, která má být vrácena je pak získána vynásobením výsledku počtem celých zbývajících měsíců, po které by ještě byla služba čerpána.

Pokud zákazník na své webové stránky umístí jakékoliv skripty, aplikace a další obsah se zřejmým úmyslem poškodit technické prostředky poskytovatele nebo narušit jejich bezpečnost, je poskytovatel oprávněn bez náhrady přerušit poskytování veškerých služeb poskytovaných danému zákazníkovi. V tomto případě nese zákazník i finanční zodpovědnost za prokázané škody, které by tím poskytovateli způsobil, zejména pak za ušlý zisk, poškození dobrého jména poskytovatele, ztrátu zákazníků aj.

Za doručení výpovědi se považuje odeslání informace o přerušení služeb na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl při objednávce služby.

VIII. Autorská práva


Veškerý materiál vložený prostřednictvím redakčního systému (texty, obrázky) je majetkem zákazníka. Vzhledová šablona zhotovená na míru (originální design webu) je rovněž majetkem zákazníka. Autorská práva k předpřipraveným vzhledovým šablonám jsou majetkem poskytovatele. Poskytovatel garantuje zákazníkovi právo si tyto šablony libovolně měnit a přizpůsobovat pro své potřeby. Pokud důsledkem takových změn bude nový design nezaměnitelný s designem výchozí šablony, přechází autorská práva k tomuto novému designu na zákazníka.

Vykonavatelem autorských práv k redakčnímu systému nejen.cz a k modulům/pluginům, které nejsou součástí systému WordPress a PrestaShop je poskytovatel. Zákazník nemůže v žádném případě požadovat přístup ke zdrojovému kódu redakčního systému nejen.cz či zdrojových kódů a modulů/pluginů, které nejsou součástí systému WordPress a PrestaShop které si či vyžadovat nasazení redakčního systému nejen.cz na serverech třetí strany.

IX. Řešení sporů

Dojde-li v souvislosti s poskytovanými službami ke sporu mezi poskytovatelem a zákazníkem, bude tento spor přednostně řešen dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen u Okresního soudu v Děčíně.

X. Další ujednání


Poskytovatel není zodpovědný za obsah webových stránek zákazníka, tuto odpovědnost má výhradně zákazník.

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právem České republiky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2016